Huishoudelijk reglement RTC “De Bidon”

Huishoudelijk Reglement van R.T.C. De Bidon. 30 januari 2017.    De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder no. V280796 en heeft dientengevolge volledige rechtsbevoegdheid.2.     De vereniging is gevestigd in café Huis Ten Halve, Kruisstraat 60 te Roosendaal.

3.     In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 6 van de statuten zal minimaal eenmaal per jaar en wel vóór het fietsseizoen, een algemene ledenvergadering worden gehouden. Het bestuur of 5 niet-bestuursleden kunnen zo nodig een tweede algemene ledenvergadering bijeen roepen.

4.     De vereniging organiseert jaarlijks een onderlinge clubcompetitie op basis van clubritten. De opzet van de competitie wordt op de algemene ledenvergadering, die in het begin van het jaar wordt gehouden, vastgesteld.

5.     Van een ieder, die lid is van de vereniging, wordt verwacht dat hij tijdens de clubritten in clubtenue fietst. Niet in clubtenue fietsen, houdt in ieder geval in, dat de betreffende rit of ritten niet kan of kunnen meetellen voor de competitie. Het voorafgaande geldt niet, indien men nog niet de gelegenheid heeft gekregen het clubtenue aan te schaffen.

6.     Over het al dan niet doorgaan van een club rit, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden, wordt beslist door de voor de betreffende rit door het bestuur aangewezen ploegleider; bij afwezigheid van een ploegleider beslist het bestuur of een lid daarvan. Indien minder dan 20% van het aantal leden aanwezig is, dan telt de betreffende rit in elk geval NIET mee voor de competitie, maar kan desgewenst wel als onderlinge rit worden verreden.

7.    Alle leden van de vereniging zijn verplicht tijdens de clubritten en onderlinge ritten, welke door de vereniging worden geïnitieerd, een valhelm te dragen. Het clublid wordt bij het niet dragen van een valhelm geacht niet aan de verenigingsrit deel te nemen en kan de vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade in welke vorm en door wie dan ook geleden.

8.     Competitiepunten worden alleen aan een clublid toegekend indien hij bij de start van de betreffende club rit aanwezig is en tevens minimaal de helft van de rit mee fietst. Voegt een clublid zich later bij de groep, dan krijgt hij geen competitiepunten, maar worden wel het aantal daadwerkelijk gereden kilometers in het kilometerklassement meegenomen.

9.     Aspirant-leden kunnen enige clubritten meefietsen alvorens lid te worden. Pas vanaf de datum van het lid worden tellen de clubritten mee voor de competitie. Voor het lidmaatschap komen personen in aanmerking, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt; personen onder de 18 jaar dienen toestemming van ouder of voogd aan het bestuur voor te leggen.

10.   Bij ongeval of langdurige ziekte, bij 12½-, 25- of 50-jarig huwelijksfeest van een van de leden zal de vereniging een presentje aanbieden. Dit is echter alleen mogelijk als het voorval of gebeurtenis tijdig bij het bestuur wordt aangemeld.

11.   De vereniging heeft een clubblad/info-bulletin dat momenteel 4 – 6 maal per jaar verschijnt en waarin verslagen, uitnodigingen, evenementen en andere wetenswaardigheden worden opgenomen

12.   De vereniging heeft een kledingregeling, op basis van het sponsorschap welke bij aanvang van het het clubjaar bekend zal worden gemaakt.

De regeling in het kort is als volgt:

Het is verplicht een basispakket af te nemen, zodanig dat men gedurende het gehele jaar in club tenue mee kan fietsen.

  • De sponsor doneert een deel van de kosten van deze kleding. Deze donatie komt ten goede aan de leden.
  • Het bestuur bepaalt op basis van Sponsorbijdrage en Financiële draagkracht wat de bijdrage is in het kledingpakket in het voortraject naar een nieuw Clubtenue.
  • Voor de jaargang 2024 – 2028 is de eigen bijdrage nieuw lid vastgesteld op E 150, – exclusief helm.

Bij beëindiging van het lidmaatschap hetzij vrijwillig of gedwongen, indien men korter dan 3 jaar lid is van de club, dient men een deel van de club bijdrage aan de club terug te betalen. Deze terug betaling bedraagt na 1 jaar E 100, – en na 2 jaar E 50, -.

13.   Aan het begin van het clubseizoen worden het ritten programma opgesteld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de competitie ritten welke doorgaans op zondag plaats vinden en de onderlinge ritten. De onderlinge ritten zullen apart worden vermeld in het overzicht daar ook andere belangstellenden deel kunnen nemen aan deze ritten en dus niet mee tellen in de competities. Zowel de clubritten als de onderlinge ritten zullen jaarlijks worden geëvalueerd tijdens een bestuursvergadering welke plaatsvindt na het einde van het seizoen.

14.   Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van statuten of huishoudelijk reglement worden in de algemene ledenvergadering gehouden. In gevallen, waarin noch de statuten, noch door het huishoudelijk reglement wordt voorzien, beslist het bestuur.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 30 januari 2017.